Eye of the Liger @ Fitzherberts, Brighton – 17/01/15